Všeobecné obchodní podmínky www.rozvozdobrot.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a to pro prodej zejména potravinového zboží (jídla) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rozvozdobrot.cz (dále jen „On-line obchod“).

2. DANCE WORLD - TANEČNÍ SVĚT z.s., IČO: 016 80 641, se sídlem Zámecká 34, 549 57 Teplice nad Metují, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12925 (dále jen „Prodávající“), provozuje On-line obchod pro rozvoz jídel koncovým zákazníkům.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím, jako dodavatelem zboží, a osobou využívající On-line obchod při nákupu zboží v On-line obchodě, jako kupujícím (dále jen „Kupující“), jako odběratelem zboží. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z každé kupní smlouvy se řídí těmito Obchodními podmínkami, a smluvní strany jsou při plnění kupní smlouvy vázány těmito Obchodními podmínkami, není-li mezi nimi v kupní smlouvě sjednáno výslovně jinak. Odlišné ujednání obsažené v kupní smlouvě má přednost před odporujícím ujednáním obsaženým v těchto Obchodních podmínkách. Kupující potvrzuje, že se před objednávkou zboží prostřednictvím On-line obchodu s těmito Obchodními podmínkami v plném rozsahu seznámil.

4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

5. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat. Obchodní podmínky vč. případných změn nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách On-line obchodu.

II. Uživatelský účet

1. Kupující v případě zájmu o koupi Zboží z On-line obchodu provede objednávku po předchozí registraci prostřednictvím svého uživatelského účtu v On-line obchodě (dále jen „uživatelský účet“), nebo pokud to On-line obchod umožňuje, může Kupující objednat Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní On-line obchodu.

2. Při registraci uživatelského účtu v On-line obchodě, jakož i při objednávání Zboží na On-line obchodě, je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost uváděných údajů při užívání On-line obchodu.

3. Kupující si je vědom zejména následujících povinností vůči Prodávajícímu, a proto zaručuje a prohlašuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat v On-line obchodě takové Zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let (zejména alkohol, tabákové výrobky);

c) veškeré údaje, které poskytuje Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za nákup Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení nákupu Zboží.

4. Přístup k uživatelském účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho uživatelského účtu učiněny. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla k uživatelskému účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití uživatelského účtu, je Prodávající oprávněn uživatelský účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet více než 6 měsíců nepoužije, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to vč. těchto Obchodních podmínek.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn prostřednictvím On-line obchodu objednávat zboží nabízené Prodávajícím přímo na stránkách On-line obchodu (v těchto Obchodních podmínkách jen „Zboží“). Prodávající je oprávněn kdykoli změnit, nahradit či doplnit katalog Zboží, a to s účinností od zveřejnění nového katalogu Zboží v On-line obchodě. Veškerá prezentace Zboží umístěná na On-line obchodě je informativního charakteru.

Zboží, tj. veškerá jídla, pokrmy, nápoje prodávané prostřednictvím On-line obchodu mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném Zboží, může Kupující požádat Prodávajícího o jejich poskytnutí prostřednictvím kontaktního emailu Prodávajícího: info@rozvozdobrot.cz.

2. Prodávající není povinen akceptovat každou objednávku Kupujícího, přičemž je oprávněn objednávku Kupujícího odmítnout, a to např. z důvodu vyčerpání zásob, požadavku na dodání do místa mimo oblast zavážky Prodávajícího uvedenou v On-line obchodě, nedosažení minimální výše ceny objednávky, porušování smluvních podmínek ze strany Kupujícího vyplývajících z dříve uzavřených kupních smluv apod.

Minimální cena objednávky bez ceny dopravy musí odpovídat výši uvedené v On-line obchodě.

3. On-line obchod obsahuje informace o Zboží, a to vč. jednotkových kupních cen, popř. též informaci o dostupnosti konkrétního Zboží (dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost Zboží negarantuje). On-line obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním Zboží, a to vč. dopravy do místa dodání.

4. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v On-line obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. Za účelem objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář prostřednictvím On-line obchodu. V rámci objednávky je Kupující povinen uvést zejména následující informace:

a) popis objednávaného Zboží, a to tím, že objednávané Zboží Kupující vloží do elektronického košíku v rámci Online-obchodu;

b) identifikační údaje Kupujícího, a to alespoň ve struktuře jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo a emailová adresa;

c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a místo dodání;

d) způsob úhrady kupní ceny Zboží.

6. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednejte si“, či případně obdobně označené tlačítko. Všechny objednávky učiněné Kupujícím jsou závazné. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).

8. Doručením akceptace objednávky Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva, Prodávajícímu tímto okamžikem vzniká povinnost dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupujícímu vzniká povinnost dodané Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu, a to buď prostřednictvím On-line obchodu či prostřednictvím emailové adresy Prodávajícího.

10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží v On-line obchodě, nebo v průběhu objednávky, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím prostřednictvím On-line obchodu či prostřednictvím emailové adresy Prodávajícího.

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

12. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

IV. Cena Zboží a platební podmínky

1. Kupní cena Zboží odpovídá součtu všech kupních cen objednaných položek Zboží (tj. Zboží vloženého do elektronického košíku), přičemž ke kupní ceně budou připočteny související náklady (např. náklady na balení, náklady na dopravu apod.) (dále jen „Celková kupní cena“). Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu. Kupní ceny jsou uváděny v On-line obchodě vč. DPH.

2. Celkovou kupní cenu Zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu dle své volby některým z následujících způsobů:

a) v hotovosti na dobírku, a to v místě dodání určeném Kupujícím v objednávce; nebo

b) v hotovosti při osobním vyzvednutí na pobočce Prodávajícího; nebo

c) bezhotovostně předem prostřednictvím platební brány v On-line obchodě, popř. platební kartou a to v místě dodání určeném Kupujícím v objednávce nebo na pobočce Prodávajícího.

3. V případě platby v hotovosti na dobírku či v případě platby v hotovosti při osobním vyzvednutí, je Celková kupní cena splatná při převzetí Zboží. Pokud nicméně bude Prodávající požadovat dodatečné potvrzení objednávky ve smyslu čl. III. bod 7 těchto Obchodních podmínek, pak pokud Kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu Celkové kupní ceny předem ve formě bezhotovostní platby.

4. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány v On-line obchodě, je Celková kupní cena splatná ihned, přičemž závazek Kupujícího je splněn až v okamžiku připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V takovém případě vzniká Prodávajícímu povinnost dodat Zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena Celková kupní cena.

5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada Celkové kupní ceny před dodáním Zboží není zálohou.

6. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v daném případě nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží do místa dodání uvedenému v potvrzené objednávce. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost pro řádné dodání Zboží.

2. Dodáním Zboží dle této Smlouvy se rozumí předání a převzetí Zboží v místě dodání Kupujícímu. Pokud Kupující ve sjednaném termínu Zboží nepřevezme nebo neposkytne v souvislosti s předáním a převzetím Zboží nezbytnou součinnost a/nebo je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu náklady spojené s dopravou Zboží do místa dodání a zpět do místa, ze kterého byla zahájena doprava.

3. Při převzetí Zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané Zboží, zda toto odpovídá zejména co do druhu a množství objednávce.

4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, jinak vlastnosti obvyklé;

b) Zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

3. Kupující si je vědom toho, že předmětem dodávky Zboží prostřednictvím On-line obchodu je potravinové Zboží (jídlo). Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem koupě je jídlo, které se rychle kazí, nevztahuje se na něj záruční doba a dále je nutné přihlédnout k tomu, že v rámci dovozu Zboží (jídla) do místa dodání může dojít k určitému poklesu teploty Zboží (jídla). Prodávající tedy odpovídá pouze za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou při převzetí Zboží. V této souvislosti Kupující bere na vědomí, že veškeré Zboží (jídlo), které je předmětem koupě, je určeno k okamžité spotřebě.

4. Dojde-li k situacím, že Kupující má za to, že Zboží má vady (např. propadlá expirační doba, nezpůsobilost ke konzumaci nebo určenému účelu použití), je povinen bez zbytečného odkladu reklamaci uplatnit přímo při předání a převzetí Zboží, nebo následně nahlásit číslo účtenky a identifikační údaje Kupujícího buď na kontaktní telefon Prodávajícího na telefonním čísle 725 10 30 60, které je dostupné po dobu otevírací doby uvedené na stránkách On-line obchodu, nebo prostřednictvím emailu: info@rozvozdobrot.cz. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamaci vyřídit.

5. S ohledem na charakter dodávaného Zboží Kupující bere na vědomí, že případná reklamace Zboží, tj. jídla, může být uplatněna pouze ve vztahu ke Zboží v daný den zakoupené. Z tohoto důvodu je Kupující povinen zkontrolovat dodané Zboží při jeho předání a převzetí. Neprovede-li Kupující kontrolu a/nebo prohlídku dodaného Zboží při jeho předání a převzetí, nemá právo na uplatnění jakýchkoliv nároků z důvodu zjevných vad dodaného Zboží.

6. Kupující je s ohledem na charakter Zboží oprávněn v případě zjištěné vady Zboží uplatnit pouze některý z následujících nároků:

a) nebylo-li Zboží dodáno v objednaném rozsahu, míře či množství, Kupující se může domáhat doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.

b) nemá-li dodané Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené nebo může odstoupit od smlouvy;

Nebude-li Kupujícím uplatněné dodání náhradního Zboží nebo chybějícího Zboží dle shora uvedeného možné, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu, když v takovém případě má Kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající ceně vadného nebo chybějícího Zboží nebo práva na odstoupení od smlouvy.

Prodávající se zavazuje vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy bylo právo ze strany Kupujícího uplatněno, jakož i potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.

7. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k prověření oprávněnosti reklamace vad Zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. S ohledem na skutečnost, že předmětem dodávky Zboží prostřednictvím On-line obchodu je převážně potravinové Zboží (jídlo), není Kupující v převážné míře oprávněn s odkazem na ustanovení § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího Zámecká 34, 549 57 Teplice nad Metují. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, či nedostupnosti Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se závazky z kupní smlouvy od počátku ruší.

6. Zboží v takovém případě musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Byly-li Prodávajícím v souvislosti s objednávkou přijaty peněžní prostředky, vrátí je Prodávající Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 7 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, kterým finanční prostředky od Kupujícího obdržel, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

VIII. Další ustanovení

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či slovenském jazyce. K uzavřeným kupním smlouvám (objednávkám) má Kupující přístup prostřednictvím uživatelského účtu či může sledovat stav objednávky prostřednictvím On-line obchodu.

2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informace o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny rovněž na https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, přičemž je možné ji využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou je právo České republiky.

2. Všechna práva k On-line obchodu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky (On-line obchod) nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

3. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do On-line obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání On-line obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící On-line obchod a užívat On-line obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí s cenou Zboží a všemi souvisejícími náklady, a to bez ohledu na to, zda by se byť i potenciálně mohlo jednat o cenu a /nebo náklady neúměrné.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.01.2021.

Příloha č. 1

Vzor odstoupení od smlouvy

Vyplněný vzor zašlete v případě, že odstupujete od koupě Zboží, které nepodléhá rychlé zkáze do 14 dní od nákupu.

Adresát:

DANCE WORLD - TANEČNÍ SVĚT z.s.

Zámecká 34, 549 57 Teplice nad Metují

Email: info@rozvozdobrot.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum převzetí zboží: .....doplňte datum převzetí zboží.....

Číslo objednávky: .....doplňte č. objednávky.....

Jméno a příjmení Kupujícího: .....doplňte jméno a příjmení.....

Adresa Kupujícího: .....doplňte adresu.....

Číslo účtu Kupujícího: (vyplňte pouze v případě, že chcete vrátit peníze převodem na Váš účet)

Datum: ...doplňte dnešní datum .....

Podpis: v případě, že odstoupení zasíláte poštou.